صفحه اصلی تگ "نخوابیدن کودک"

چرا کودکان برای خواب مقاومت میکنند

چرا کودکان برای خواب مقاومت میکنند

بیشتر کودکان برای خوابیدن از خود مقاومت نشان می دهند و به هر دری میزنند تا خوابیدن را به تعویق می اندازند بطور مثال یکبار گرسنگی و یا تشنگی را بهانه می کنند،بار دیگر دستشویی رفتن را بهانه می کنند، ترسیدن از تاریکی و تنهایی و مسائلی از این قبیل.   بنابراین شما باید این […]