صفحه اصلی آیسا خانوم

آیسا خانوم

دخترم آیسا خانومی تولد یک سالگیت مبارک

دخترم آیسا خانومی تولد یک سالگیت مبارک

گلبرگ گلم دختر خوشکلم  عزیزتر ازجانم  تولدت مبارک ، امروز یک ساله میشی ; یکساله که با وجودت آرامشی به خانه آوردی که تابحال حس نکرده بودم