انسان نما

بستر های لازم برای حضور سربازان سایبورگ در ارتش آمریکا فراهم نیست!

سربازها یا بهتر بگوییم ابرسربازهای سایبورگ گزینه ای است که می تواند معادلات بسیاری از جنگ ها را بر هم بریزد، بر این اساس ارتش آمریکا خواهان استخدام آنهاست، اما هنوز شرایط و بستر لازم ادامه مطلب

مشاهده بیشتر