صفحه اصلی تگ "بررعایت"

کاهش نظارت بررعایت پروتکلها منجر به افزایش قربانیان کرونا شده است

کاهش نظارت بررعایت پروتکلها منجر به افزایش قربانیان کرونا شده است

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در حاشیه کمیته انتظامی امنیتی کرونا گفت: موضوعاتی که امروز در این جلسه مطرح شد در چند محور بود یکی از این موضوعات بحث بازنگری در نحوه اعمال اجرا و نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی بود. وی ادامه داد: در همین خصوص گزارش مفصلی مطرح شد و […]

سفر به استان‌های قرمز باعث افزایش آمار کرونا در دزفول شده است