صفحه اصلی تگ "جنسیت جنین"

تاثیر در جنسیت جنین – آیسام

تاثیر در جنسیت جنین – آیسام

خانمها هر ماه در اواسط سیکل خود یک یا چند تخمک که از نظر کروموزومی فقط X هستند تولید می کنند و در مقابل آقایان دارای دو نوع اسپرم حاوی کروموزومهای جنسی X و Y هستند در واقع این مرد است که جنسیت سلول تخم را تعیین می کند به شکلی که اگر تخمکی که […]