صفحه اصلی تگ "جنس مخالف"

مهارت نه گفتن به ارتباط جنسی

مهارت نه گفتن به ارتباط جنسی

ماهنامه سپیده دانایی: تحقیقات نشان داده که بسیاری از افراد، به این خاطر خویشتن داری را از دست می‌دهند که نمی‌توانند در برابر فشار روانی تقاضا برای ارتباط جنسی از طرف مقابل مقاومت کنند و با جدیت و صراحت نه بگویند. کارشناسان پایگاه «اطلاع رسانی» برای والدین (www.۴parents.com) سناریو‌هایی را طراحی کرده اند و به […]