صفحه اصلی تگ "جهادگرانخراسان"

تولید ماسک توسط جهادگران خراسان شمالی

تولید ماسک توسط جهادگران خراسان شمالی

به دلیل افزایش مصرف ماسک و لباس پزشکی در بجنورد، خواهران جهادگر بسیجی با همکاری یک دیگر اقدام به تولید ماسک می کنند. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

فتح بام ایران توسط بانوان کوهنورد خراسان شمالی