صفحه اصلی تگ "رفتاری"

تغییر مثبت در زندگی و نقش آن در بلوغ رفتاری

تغییر مثبت در زندگی و نقش آن در بلوغ رفتاری

تغییر مثبت در بلوغ رفتاری اولین شرط لازم و اساسی در ایجاد تغییر مثبت در زندگی (behavioral maturity) و رسیدن به موقعیت خود باوری، فراهم کردن سکوت و سکونی است تا در آن به تفکری عمیق درباره زندگی فردی و اجتماعی پرداخت. این سکون، سکوت و تفکر ممکن است برای زمانی طولانی به درازا کشیده […]

فرهنگ کتابخوانی و نقش آن در بلوغ فکری