صفحه اصلی تگ "نفرمشکوک"

۱۹ نفرمشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/ روز بدون فوتی

۱۹ نفرمشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/ روز بدون فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۹ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۱۳ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۲۵ نفرمشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/دومین روزبدون فوتی

۱۸ نفرمشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/ فوت ۳ نفر

۱۸ نفرمشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/ فوت ۳ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۱۶ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۱۳۰ بیمار مشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/ فوت ۵ نفر

۲۱ نفرمشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/روزبدون فوتی

۲۱ نفرمشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/روزبدون فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۲۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۱۳ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

۲۵ نفرمشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/دومین روزبدون فوتی

۲۵ نفرمشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/دومین روزبدون فوتی

۲۵ نفرمشکوک به کرونا در اورژانس قم پذیرش شدند/دومین روزبدون فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۲۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۱۹ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره […]

پذیرش ۲۵ نفر مشکوک به کرونا در اورژانس قم/ ۴ نفر فوت کردند