Cate Blanchett

نقد فیلم Coffee and Cigarettes| زندگی با طعم قهوه!

سینمای جارموش رویکردی پست‌مدرن برای بازنمایی ساده‌ترین مناسبات زندگی دارد. در آثار او، اصالت با موقعیت و شخصیت است چون زندگی برخلاف چارچوب‌های مکانیکی سید فیلدی، موقعیت‌محور است. بر همین مبناست که اصل علیت در ادامه مطلب

مشاهده بیشتر